Masten er i 2009 blevet afvist af Randers Kommune, så ingen mast i Tebbestrup.

 

 

 

 Tillæg til tidligere brev vedr. mast.

                                                                                                                                Tebbestrup 16-12-2008

                                                                                                                                               Side 1 af 2

Til Teknik og miljø, Randers kommune vedr. sags nr. 000037848                                      

 

 

Efter vi 15-12-2008 hos kommunen har set diverse relevante bilag i sagen, har det givet anledning til yderligere kommentarer som vi hermed sender som et tillæg til vores brev af 8-12-2008 til Teknik og miljø

 

Kommentarer til Telcons brev til kommunen af 28-10-2008:

Vedr. forslag 1. Telcon har end ikke taget kontakt til lodsejerne fordi lodsejerne er modstander af den ansøgte placering! Det er forkert at antage at det ikke kan blive til en positiv henvendelse, vi herude i Tebbestrup er generelt positive, også når det handler om at tilgodese almenvellets interesser. Der må være en anden og bedre grund til at Telcon ikke vil tage kontakt??

 

Vedr. forslag 2. Vi betragter det for noget usandsynligt at man kan få lov til at opføre en mast i rabatten til en motorvej som tilmed er en stejl skrænt mellem nødspor og en privatejet grusvej!?! Derfor betragter vi dette forslag som useriøst, da både Randers kommune og Telcon på forhånd burde vide bedre. Ydermere påstår Telcon de ikke har kunnet blive enige med ejer om indgåelse af kontrakt. Vi har også talt med ejeren som overhovedet ikke er blevet kontaktet af hverken HI3G eller Telcon, altså en direkte usand oplysning fra Telcons side!

 

Vedr. forslag 3. Her siger Telcon at den foreslåede placering ikke er teknisk mulig. Det skal vi ikke gøre os kloge på, men er naturligvis bekymrede for om det så er sandt?! Men da Telcon bestrider at den af kommunen anviste mast kan bruges, skal kommunen iflg. mastelovens kapitel 6 §18 indhente en radioteknisk udtalelse fra IT- og telestyrelsen, hvis kommunen vel og mærke overvejer at give tilladelse til det ansøgte. Ligeledes skal de af os forslåede placeringer undersøges og dokumenteres. Kan de ikke bruges er der stadig mange eksisterende muligheder, der iflg. loven skal prøves og dokumenteres.

 

Telcon skriver endvidere at der har været radiotelefonanlæg i eksisterende mast på Bysmedien 31. Det er mange år siden og ydermere er masten blevet delvist demonteret for ca. 5 år siden, således at den nu kun er ca. 14 m. Hvis Telcon, ligesom Svend Andersen, dermed mener at man iflg. masteloven skal udbygge denne mast tager de fejl, ordene i loven er følgende:

§ 10. Ejere af master, bygninger og konstruktioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, skal imødekomme anmodninger om adgang til opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion.

Stk. 2. Anmodninger efter stk. 1 kan angå indgåelse af nye aftaler eller ændring af allerede indgåede aftaler.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis der foreligger tekniske hindringer for opsætning af antennesystemer. Ved tekniske hindringer forstås:

1)   At opsætning af antennesystemer ikke er mulig på grund af radiotekniske hindringer.

2)   At opsætning af antennesystemer ikke er mulig på grund af mastens, bygningens eller den pågældende konstruktions udformning, bæreevne eller lignende.

 

 

 

                                                                                                                                               Side 2 af 2

 

Altså siger loven at den eksisterende mast på 14 m. ikke skal udbygges. Ydermere synes vi stadig det er underligt at den eksisterende mast ikke er tinglyst eller er nævnt på ejendommens BBR-ejermeddelelse? I vedlagte brev fra byudviklingsudvalget af 30-12-1965, fremgår det at udvalget for sit vedkommende meddeler tilladelse til en trekantmast. Det fremgår også at boligministeriet kan annullere tilladelsen! Kan det være det der er sket siden masten ikke er registreret eller eksisterer på noget papir?  Svend Andersen har i sine kommentarer i sagen oplyst at masten har været der i ca. 30 år. Den vedlagte tilladelse fra byudviklingsudvalget er fra 1965, altså 43 år gammel. Det vil sige der er gået ca. 13 år fra tilladelsen er udstedt til masten er opført. Det kunne måske også være sandsynligt, selv på daværende tidspunkt, at en 13 år gammel byggetilladelse er ugyldig?       

  

Når Telcon ikke vil tage kontakt til en lodsejer fordi vedkommende er modstander af den ansøgte placering, må vi konkludere at der ikke rigtig er nogen i Tebbestrup som Telcon vil tage kontakt til, da stort set alle indbyggere er modstandere. Det forklarer måske den noget ensidige kommunikation der har været i sagen mht. alternative placeringer. Vi er ikke blevet inddraget overhovedet, og det til trods for at vi i begge vores tidligere breve har lagt op til en god dialog mellem parterne, netop med henblik på i fællesskab at finde en alternativ placering. At vi er indædte modstandere af den ansøgte placering, gør os ikke automatisk (heller ikke lodsejerne) til modstandere af almenvellets-  Telcon’s eller HI3G’s interesser. Vi er blot et lokalsamfund som ikke ønsker en mast inde i vores by, men derimod en alternativ placering, og derfor har vi fra starten lagt op til en god dialog! Ydermere er vi så heldige at flere love og bestemmelser, på væsentlige og afgørende punkter falder ud til vores fordel.  

 

Hvis der er behov for uddybning af ovenstående, eller interesse for dialog om alternative placeringer kan følgende personer kontaktes:   

 

Michael Nielsen            mantr(@)mail.dk                                Tlf    86429594/20434375

Henrik Mortensen         henrik.mortensen(@)post.tele.dk                 Tlf    86434052/40454971

 

Venlig hilsen 

 

Borgere mod masten i Tebbestrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Nyt brev som indsendes til miljø & Teknik inden indstilling til udvalget skal færdiggøres.

Tebbestrup 8/12-2008

                                                                                                                                               Side 1 af 4

 

Til alle som har med indstillingen til miljø & teknik udvalget at gøre, vedr. ansøgning om opstilling af telemast i Tebbestrup.

Da der er sket nyt i sagen samt vi mener det er relevant igen at gøre opmærksom på nogle aspekter vi allerede har beskrevet i vores brev af 22-4-2008 til Randers kommune miljø og teknik, sender vi som aftalt dette brev inden indstillingen til udvalget skal færdiggøres.

En af de nye ting er at Randers kommune oplyser at ansøgeren Telcon har meddelt at de efter forhandling med ”et par lodsejere” bl.a. på den anden side af motorvejen, ikke har kunnet opnå en aftale om alternativ placering til opsætning af deres ønskede teleudstyr. Det at Telcon har prøvet hos andre lodsejere bekræfter os i det Telcon har benægtet, men som vi hele tiden har ment, nemlig at det er teknisk muligt at benytte alternative placeringer. Vi kan jo så kun gætte på om det er fordi det er mere økonomisk fordelagtigt for Telcon at placere masten midt i vores by, at de holder fast i denne placering, til stor gene for os beboere i byen samt for byen og området som helhed, og ikke mindst i direkte strid med masteloven samt kommuneplanen for området. 

 Telcon har iflg. Randers kommune oplyst at de ikke kan bruge den projekterede mast på Kærgade. Ved at gå ind på HI3G’s hjemmeside kan vi ellers se på deres aktuelle dækningskort, at det netop er i det område de mangler dækning. Samtidig kan vi konstatere at de i og omkring Tebbestrup har den bedst tænkelige dækning! Vi kan jo så kun gisne om hvorfor Telcon ikke kan bruge masten på Kærgade, da de ikke overfor Randers kommune har dokumenteret hvorfor?  Det kan måske være noget teknisk, men det kunne vel også være de ikke vil bruge den fordi det er for dyrt at få adgang til den? Telcon og HI3G er ligesom andre selskaber forpligtet iflg. masteloven, til at finde og bruge et eller flere alternative opsætningssteder, inden de ansøger om en ny mast. Det vil sige hvis der eksempelvis kan opsættes teleudstyr i tre eksisterende opsætningspladser og derved opnå den ønskede dækning, er ansøgeren forpligtet til denne løsning i stedet for at ansøge om en ny mast! Vi kan, iflg. Randers kommunes oplysninger, konstatere at Telcon blot ved at tale med ”et par lodsejere” ikke har dokumenteret at de mange allerede eksisterende muligheder ikke kan bruges! Vi kan konstatere via dækningskort fra andre udbydere, at disse har fuld dækning i det ønskede område, hvilket bekræfter os i at der jo absolut allerede er opsætningsmuligheder i området! Men selvfølgelig er Telcon som andre selskaber sat i verden for at lave penge, og det vil utvivlsomt  være en bedre forretning for Telcon at etablere en mast selv, som de efterfølgende kan afkræve andre selskaber mange penge for at benytte, når først masten er etableret. Det er dog utvivlsomt i strid med masteloven, hvor teksten i §1 lyder:                                                                           Formålet med loven er gennem rammer for fælles udnyttelse af master opstillet til radiokommunikationsformål og opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt.   

 

                                                                                                                                              Side 2 af 4

                                                                                                                              

Hvis Randers kommune overvejer at give tilladelse til den ansøgte mast, skal kommunen (iflg. uddrag fra masteloven herunder) indhente div. dokumentation på bl.a. masten på Kærgade, som Telcon har bestridt at kunne anvende, uanset om begrundelsen er af byggeteknisk eller radioteknisk karakter.

§ 17. Bestrides det, at opsætning af antennesystemer konstruktionsteknisk er mulig, kan landzone- eller bygningsmyndigheden, jf. § 3, stk. 1, indhente en byggeteknisk udtalelse fra en byggesagkyndig. Udtalelsen skal indhentes, inden afgørelse træffes efter § 3, stk. 1, og § 11, stk. 1.

Stk. 2. Den, der bestrider, at opsætning af antennesystemer byggeteknisk er mulig, kan af landzone- eller bygningsmyndigheden, jf. § 3, stk. 1, pålægges at dække omkostningerne ved indhentelse af den byggetekniske udtalelse efter stk. 1, såfremt udtalelsen fastslår, at opsætning af antennesystemer konstruktionsteknisk er mulig.

 §18. Bestrides det, at opsætning af antennesystemer radioteknisk er mulig, skal landzone- eller bygningsmyndigheden, jf. § 3, stk. 1, indhente en radioteknisk udtalelse fra IT- og Telestyrelsen. Udtalelsen skal indhentes, inden afgørelse træffes efter § 3, stk. 1, og § 11, stk. 1.

Vi vil igen gøre opmærksom på at masteloven klart siger at en allerede eksisterende opsætnings mulighed, eller evt. flere i kombination, skal benyttes før der ansøges om en ny mast. Vi lagde i vores brev af 22-4-2008 op til, at parterne i fællesskab gennem god dialog og imødekommenhed, ville kunne blive enige om en alternativ placering. Vi er i imidlertid ikke blevet kontaktet med henblik på vores bud på alternative placeringer, og vil derfor komme med dem her. Hvis kommunen overvejer at give tilladelse, vil det på denne baggrund ligeledes blive nødvendigt at indhente samme dokumentation på de placeringer vi her foreslår:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De på bilagene nævnte opsætningsmuligheder er allerede eksisterende, og skal iflg. masteloven  søges brugt, enten som et enkelt sted eller flere i kombination, før der ansøges, og før vi synes det er relevant at gå i dialog om placering af en helt ny mast.

 

Hvis kommunen herefter vælger at give tilladelse til omtalte mast vil vi naturligvis gå videre til bl.a. naturklagenævnet, der iflg. Mastelovens §22 stk.4  sandsynligvis vil hjemvise sagen til kommunen for som der står: - at få de tekniske forhold vedrørende fælles udnyttelse og opsætning af antennesystemer yderligere inddraget og belyst.

 Så dokumentationen er vigtig, hvis kommunen overvejer en tilladelse.  

En anden ny ting er at Randers kommune oplyser at Telcon nu mener der er behov for en 42 meter  mast i stedet for de 36 meter der er ansøgt om. Det er en forskel på 6 meter som absolut kun gør ondt værre. Begge mastestørrelser vil virke meget dominerende i vores relativ lille by, specielt med det karakteristiske flade landskab syd for byen samt virke som en mastodont på toppen af Gudenå dalen mod nord.

 

                                                                                                                                               Side 3 af 4

 

Samtidig er det endnu mere i strid med kommuneplanen for området der siger at Tebbestrup er udpeget som landsby med en begrænset vækst af bl.a.virksomheder, der skal være forenelige med landsbyen som beboelses område. Virksomhederne må bl.a. ikke forudsætte nye tekniske anlæg eller dominerende bygningsanlæg.  

Som i det tidligere brev til kommunen må vi igen gøre opmærksom på faren for at nedstyrtning af is fra masten vil kunne ramme såvel fodgængere og cyklister på Bysmedien samt naboerne til masten når de færdes i deres egne haver mindre end 25 meter fra den ønskede placering! Ligeledes vil master i denne højde iflg. Forskere, som tidligere beskrevet tiltrække lyn og ligefrem skabe lynnedslag hvilket er meget uhensigtsmæssigt så tæt på vores boliger.

Noget andet er værdien af vores ejendomme. Vi har som nævnt i tidligere brev til kommunen haft en ejendomsmægler med på råd, der bekræfter at en så markant mast så tæt på vores ejendomme vil have en generel afsmittende effekt på huspriserne i negativ retning. Vi mangler stadig at se et oplæg til en finansiering af vores tab, da vi ikke forventer vi hver i sær også skal lide økonomisk tab fordi en enkelt husejer gerne vil tjene på masten ved at placere den i sin have??    

En anden ting vi undrer os over er hvordan Telcon rent praktisk har tænkt sig at udføre selve opførelsen og senere udbygning og service på masten m.v. på den ansøgte adresse. Bysmedien 31 er bebygget så det er fysisk umuligt at etablere en kørevej fra Bysmedien. Det vil for os at se kræve adgang fra en af de to lodsejere som støder op til Svend Andersens grund. Vi har talt med lodsejerne der begge klart afviser at give tilladelse hertil. Her kommer mastelovens §2 stk 11 ind i billedet:

 Adgang til udnyttelse af tredjemands arealer med henblik på fælles udnyttelse af en mast skal ske gennem aftale herom eller, såfremt aftale herom ikke kan indgås, ved anvendelse af proceduren i § 15.

§ 15 omhandler ekspropriation og i stk 4 står der: IT- og Telestyrelsen skal ved afgørelser efter stk. 1 blandt andet sikre, at ekspropriation alene finder sted i tilfælde, hvor

1)   der ikke er andre muligheder for etablering af de i stk. 1 nævnte anlæg, som det er rimeligt at henvise til, og

2)   de i stk. 1 nævnte anlæg er af væsentlig betydning for udbudet af offentlige telenet eller teletjenester.

Vi mener stadig der er mange andre muligheder for etablering og at Telcon langt fra har undersøgt og dokumenteret dem alle. Ydermere kan det umuligt være af væsentlig betydning for udbuddet af offentlige telenet, da vi via dækningskort kan konstatere andre selskaber allerede tilbyder en glimrende dækning i området.

                                                                                                                                               Side 4 af 4

 

Vi vil her kort opridse hvorfor ansøgningen skal afvises:

 

-En evt. tilladelse vil være i direkte strid med masteloven på flere punkter

 

-En evt. tilladelse vil være i direkte strid med kommuneplanens rammebestemmelser for området på flere punkter

      

-En for os at se unødvendig ekspropriationsag vil alligevel resultere i at masten bliver afvist

 

-Én enkelt husejer og selskabet vil tjene penge på opsætning af masten, men det vil ske med store personlige og økonomiske omkostninger for naturen, mennesker og byen som helhed

 

-Masten er til livsfare for de mennesker der bor og færdes, endog på offentlig vej, ved siden af den

 

-Det harmonerer ikke at det offentlige i øjeblikket bruger millioner og atter millioner på naturgenopretning i samme område, hvor masten er søgt placeret

 

-Randers kommune har været med til at pålægge elselskaberne i 2004 at fjerne master, og i stedet nedgrave kabler mindre end 180 m. fra den ansøgte maste placering

 

-Ingen myndighed, minister eller ministerium vil påtage sig ansvaret for en evt. sundhedsrisiko, og vi venter stadig på svar fra videnskabsministeren….

 

I vores brev af 22-4-2008 er bl.a. ovennævnte argumenter forklaret og dokumenteret, og vi vil bede om og opfordre til at indholdet i det tidligere brev samt nærværende brev, inddrages i overvejelserne når en indstilling til udvalget skal udfærdiges. Hvis der er behov for yderligere uddybning kan følgende personer kontaktes:

 

Michael Nielsen            mantr(@)mail.dk                                 Tlf    86429594/20434375

Henrik Mortensen         henrik.mortensen(@)post.tele.dk                 Tlf    86434052/40454971

 

 

 

Med venlig hilsen: Borgerne mod masten, der underskrev tidligere brev af  22-4-2008

 

 

 

 

Div. llag vedr. modstand om ny mobilmast

   

  BILAG NR. A

   

   

  BILAG NR. B

   

   

  BILAG 1

  72. Landzonetilladelse til opførelse af ny mobilmast - Kærgade 117c Vorup

  Resumé
  I forbindelse med det stigende antal ansøgninger om opsætning af master og antenneanlæg til mobilkommunikation har miljø- og teknikudvalget vedtaget en Mastepolitik. I dette dagsordenspunkt forelægger forvaltningen miljø- og teknikudvalget en sag om landzonetilladelse til afgørelse. Sagen præsenteres både som den ville være blevet behandlet uden mastepolitik og efterfølgende med forvaltningens indstilling med udgangspunkt i den af udvalget vedtagne mastepolitik.

  Sagsfremstilling
  På vegne af Sonofon A/S, ansøger LE34 TELE A/S om landzonetilladelse til at opstille en 36 meter høj gittermast med tilhørende teknikkabine på 9m2 på matrikel nr. 16c, Vorup, beliggende Kærgade 117c, 8900 Randers. Masten placeres på en privat matrikel tilhørende Randers Skyttekreds, hvorfra gyldig fuldmagt er modtaget. Yderligere er der fra ansøgeren modtaget et dækningskort over mobildækningen i området, hvoraf det fremgår at masten vil give en betydeligt bedre dækning end der findes i dag.

  Indkomne bemærkninger
  Der er i forbindelse med naboorienteringen modtaget 12 bemærkninger fra følgende adresser:

  Fornæsvej nr. 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

  Nørresundbyvej nr. 14A (Børnehaven Himmelblå, udegruppe Månehuset)

  Bemærkningerne omhandler dels det visuelt skæmmende ved den påtænkte placering af masten og dels sundhedsfaren.
  Forvaltningens kommentarer til bemærkningerne
  I forhold til det visuelle indtryk vil masten som udgangspunkt være mindre skæmmende, idet den placeres i skov hvorved en del af masten vil være dækket. Alternativet er en placering midt i en lav bymæssig bebyggelse, hvorved masten vil have en større visuel indvirkning for flere end med den nuværende placering.

  I forhold til sundhedsaspektet så er der fra videnskabsministeriet meldt ud, at inddragelse af sundhedsforhold i den kommunale sagsbehandling i forhold til opstillingen af mobil master er i strid med loven, og at en eventuel risiko sorterer under sundhedsstyrelsen.  Ingen af de indkomne bemærkninger har således væsentlig indflydelse på den foreslåede placering, idet det vurderes at den vil være mindre visuelt skæmmende end en alternativ placering i byzone.

  Behandling af sagen før mastepolitikken
  Ansøgningen ville før mastepolitikken have været indstillet til godkendelse på følgende grundlag.

   

  1. Masten vil afhjælpe et problem i forhold til dækningsgraden for mobiltelefoni.
  2. Masten er placeret på en privat matrikel
  3. Masten er placeret således, at den er forholdsvist skjult, idet kun toppen vil stikke op over trætoppene. Dette skyldes dens placering i en lav kote i et meget kuperet terræn.
  4. Masten placeres bag et eksisterende teknisk anlæg, en skydebane.
  5. Der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang til masten.


  Behandling af sagen med mastepolitikken
  Ansøgningen indstilles med udgangspunkt i Randers Kommunes mastepolitik til godkendelse, ud fra følgende kriterier:

  Masten placeres i landzone, hvorfor der tages udgangspunkt i retningslinierne under masters placering i det åbne land.

   

  1. Masten placeres i interesseområde 2. En placering i dette område gives kun i særlige tilfælde, og kun hvis andre placeringer ikke kan opnås og det med et dækningskort kan godtgøres, at masten er nødvendig for mobildækningen i området. I forhold til denne ansøgning er der redegjort for mastens dækningsgrad og at en anden placering ikke er hensigtsmæssig, idet masten så ikke er skjult men vil være fritstående.
  2. Masten vil med sin placering genere så få naboer som muligt, idet den placeres bynært men ikke midt i selve det mod øst tilstødende boligområde.
  3. Masten placeres i tilknytning til et teknisk anlæg, hvilket må anses som den ud fra forholdene bedste placering, da der ikke er erhverv eller høje bygninger i området.
  4. Masten placeres således at størstedelen af de 36 meter er skjult af træer, hvorved den synlige påvirkning minimeres mest muligt.

   

  Der er i forvaltningen foretagen en undersøgelse af, om den ansøgte placering er indenfor en skovbyggelinie. Dette er vurderet ikke at være tilfældet udfra Naturbeskyttelsesloven.

   

  Samlet set vurderes denne placering som værende egnet til opstilling af en 36 høj meter gittermast med tilhørende teknikkabine.

  Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
  Ingen

  Indstilling
  Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

   

  at der gives landzonetilladelse til opstilling af en 36 meter høj gittermast med tilhørende teknikkabine på matr. nr. 16c, Vorup.

  at tilladelse gives på vilkår af, at der tinglyses servitut om, at masten med tilhørende teknikskab fjernes senest 1 år efter, at mastens anvendelse til telekommunikationsformål er ophørt.

  Bilag


  Bilag:
   Dagsorden bilag.pdf

  Beslutning:
  Tiltrådt.

   

   

  BILAG NR. 2

   

  Artiklen er fjernet/flyttet fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside!

   Nedenstående var indholdet:

  Uge 46

   

  Kommuner føler sig svigtet i mobil-strid
  Størstedelen af landets kommuner føler sig svigtet af videnskabsminister Helge Sander (V) og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spørgsmålet om den mulige sundhedsfare ved stråling fra mobilantenner.
  Kommunerne mener, de handler i blinde, fordi de ansvarlige ministerier ikke leverer de fornødne oplysninger om en eventuel strålingsfare. Det viser et rundspørge, Jyllands-Posten har foretaget til 158 ud af landets 271 kommuner.
  Kun 9,0 pct. af kommunerne svarer i undersøgelsen, at de er tilfredse med informationerne oppefra i systemet, mens mere end halvdelen af kommunerne savner information for at være klædt på i den verserende sundhedsdebat.
  Videnskabsminister Helge Sander (V) siger, at selv om borgernes bekymring ligger ham meget på sinde, så tager regeringens holdning i sagen udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som han ikke finder grund til at sætte spørgsmålstegn ved.
  -Jeg kan ikke love, at det aldrig vil vise sig, at stråler har en skadelig virkning på mennesker. Men jeg kan love, at vi i dag ikke er i besiddelse af oplysninger, der tyder på, at det skulle være farligt, understreger ministeren. / Jyllands-Posten/ Michael Steinvei 

   

  Kilde: mobilmast.dk

  BILAG NR. 3

   

   

  21-06-2004 Nyt fra Kommunalbestyrelsen

   

  Læs om beslutninger fra mødet den 15. juni 2004.

   

  Ingen mobilmast på Præstemoseskolens arealer

  Sonofon har henvendt sig til kommunen for at høre, om der kan gives tilladelse til opførelse af en mast samt en tilhørende teknikkabine på skolens område. Skole og Kulturforvaltningen har i den forbindelse gennemført en høring på Præstemoseskolen, og svaret herfra var, at da det ikke er klarlagt, om strålerne fra masterne kan skade børnene, ønskede man ikke at have en mast stående. Men at man gerne ville se på ansøgningen igen, hvis der kan fremlægges dokumentation for, at signalerne fra masterne er uskadelige.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke vil blive opsat en mast på skolens område.

  Master på offentlige bygninger til mobiltelefoni

  Der er søgt om tilladelse til opsætning af mobilmaster på Sønderkærskolen, Risbjergskolen, Vandtårnet samt i en eksisterende mast på Hvidovre Enghavevej 2.

  Kommunalbestyrelsen har afholdt et temamøde, om hvorvidt stråler fra mobilmaster kan være sundhedsfarlige. Embedslæge Arne Schell Thomsen er blevet hørt, og har udtalt, at radiobølger har en biologisk effekt på mennesker og dyr, og at det ikke kan udelukkes, at strålerne er skadelige.

  Samtidig har professor Peter Pagh fremført det synspunkt, at ejendomsretten betyder, at en kommunal bygningsejer ikke kan tvinges til at opsætning af mobilantenner uanset bestemmelser i masteloven. Staten må i givet fald gennemtvinge en ekspropriation.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at forespørge Forsknings og Teknologiministeren samt miljøministeren, hvorvidt staten vil gennemtvinge opsætning af master ved ekspropriation.

  Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke gives tilladelse til opsætning af master

   

  BILAG NR: 4

   

   

    

  The Times

  April 23, 2007

  Phone mast pulled down after school cancer scare

  David Rose

  A mobile phone mast has been dismantled after residents complained over a localised cluster of cancer cases, raising fresh concerns over the technology’s impact on health.

  A study of seven separate sites has reported higher incidences of cancer, brain haemorrhages and other serious illnesses within a radius of 400 yards of mobile phone masts.

  They included a cluster in Warwickshire of 31 cancer cases concentrated around a single street, which could be attributed to the proximity of a nearby mast, researchers said.

  A quarter of the 30 staff at a special school within sight of the 90ft high mast have developed tumours since 2000, and another quarter have suffered significant health problems.

  The mast, which was installed up to 15 years ago, was pulled down by the mobile phone operator O after the presentation of the evidence by local protesters. While rejecting any links to ill-health, O admitted that the decision was “clearly rare and unusual”.

  Studies in other European countries suggest a rise in cancers close to masts. In 2005 Sir William Stewart, chairman of the Health Protection Agency, said he found four such studies to be of concern but that the health risk remained unproven.

  John Walker, a scientist who compiled the cluster studies said he was convinced they showed a potential link between radiation emitted from the masts and illnesses discovered in local populations.

  BILAG 5

   Grænseværdier for mobilmasters stråling
  Grænseværdier i Danmark for maksimalt tilladt stråling (mikrobølger) fra mobilmaster, efter ICNIRPS retningslinier, er op til 200 gange højere end i andre lande, Og 9-10.000 gange højere end biologer, grundforskere og bio-kemikere anser for biologisk forsvarligt. Grænseværdier der betyder at danskere udsættes for høje doser stråling.

  Biler overholder EU´s grænseværdier for udstødningsgasser, men det betyder ikke at udstødningen er
  ufarlig
  .
  Mobilindustriens argument med at hvis bare
  grænseværdierne er overholdt er alt ok, er altså et
  falsum.

  Nedenfor ses andre landes maksimale strålegrænser i mW/m² (milliwatt pr. m²):
  Italien.............................. 100
  Schweiz............................. 95
  Belgien, Wallona................. 24
  Østrig, Wien....................... 10
  Schweiz............................. 95
  Lichtenstein....................... 95
  Luxembourg....................... 95
  Rusland............................ 100
  Kina................................. 100

  Danmark..................... 9.000
  Baggrundsstråling............... 0,1
  Solen............................... 0,01
  Hjernen påvirkes ved........ 1
  Forsigtighedsprincippet.......... 1

   

   

  Kilde: vor børns fremtid