Styrelsesvedtægter for Tebbestrup Vandværk I/S

 •  
 • (1.1) Vandværket er et interessentskab, hvis navn er Tebbestrup vandværk.
 • (1.2) Dets formål er på bedste og billigste måde at levere vand til forbrugerne i henhold til den herom til enhver tid gældende lovgivning, og i henhold til den vandværket meddelte tilladelse til indvinding af grundvand.
 • (1.3) For vandværket gælder det af Foreningen af private vandværker i Randers kommune udarbejdede fællesregulativ for vandforsyning. Bestyrelsen er berettiget til i samarbejde med Foreningen af private vandværker i Randers kommune at medvirke til, at fællesregulativet til enhver tid kan erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.
 • (2.1) Selskabets anliggender varetages af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.
 • (2.2) Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges med henholdsvis to og en hvert andet år.
 • (2.3) Der vælges en suppleant for et år ad gangen.
 • (2.4) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
 • (2.5) På generalforsamlingen vælges ligelides en revisor, for et år ad gangen. Revisoren skal revidere regnskabet. Derudover kan driftsregnskabet og statusopgørelsen kontrolleres af statsaut. eller registreret revisor.
 • (2.6) Ethvert medlem er pligtig at modtage valg, og er berettiget til at undslå sig for genvalg. Valg af bestyrelsesmedlemmer er bindende for to år ad gangen.
 • (3.1) Bestyrelsen tegner selskabet i alle anliggender og bestyrelsen er således berettiget til at afslutte retshandler på selskabets vegne, herunder at optage lån i nødvendigt omfang på interessenternes vegne.
 • (3.2) For selskabets gæld hæfter hver enkelt interessent personligt og solidarisk.
 • (4.1) Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen skal indvarsles ved skriftlig meddelelse mindst otte dage inden generalforsamlingens afholdelse.
 • (4.2) Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i tiden fra 1. febuar til 31. marts.
 • (4.3) For generalforsamlingen skal gælde følgende dagsorden:
  -------1. Valg af dirigent.
  -------2. Formandens beretning.
  -------3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
  -------4. Indkomne forslag.
  -------5. Valg af bestyrelse, supplanter og revisor.
  -------6. Fastsættelse af takster for anlægs- og driftsbidrag.
  -------7. Eventuelt.
 • (4.4) Interessenters forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. Januar.
 • (4.5) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 • (4.6) Alle afstemninger på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed.
 • (4.7) Vedtægtsændringer kan ikke vedtages på den ordinære generalforsamling medmindre 10% af interessenterne er til stede og 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Opnår ændringsforslag ikke 2/3 flertal bortfalder dette. Bliver vedtægtsændringsforslag ikke vedtaget på den ordinære generalforsamling på grund af for få fremmødte og ønsker forslagsstilleren at fastholde forslaget, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel inden 30 dage efter den ordinære generalforsamlings afholdelse. På den ekstraordinære generalforsamling kan det fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed.
 • (4.8) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 10% af interessenterne skriftligt forlanger det.
 • (5.1) Ikrafttrædelsestidspunktet for disse vedtægter er den 1. Juni 1983
 • (5.2) Foranstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. Maj 1983.